Vedtægter for SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed

§ 1
Navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed.
§ 1.2 Hjemsted er København og dens virke landsdækkende.

§ 2
Vision
§ 2.1 Foreningens ideal og fremtidsbillede er et samfund i dynamisk balance mellem mennesker og systemer, hvor levevis og lovgivning er socialt bæredygtigt; et samfund med social retfærdighed og lige muligheder for alle.

§3
Mission
Foreningens bestemmelse er,
§ 3.1 at være talerør for alle, der ønsker et socialt bæredygtigt samfund,
§ 3.2 at være en samlende platform for politikere, forskere, frivillige, praktikere og brugere, der vil påvirke debat og lovgivning i Danmark sådan, at social bæredygtighed bliver en naturlig del af alle beslutninger.

§ 4
Formål
SOCIUS er en idepolitisk tænketank, der har som formål
§ 4.1 at bringe nye ideer på banen; ideer, tanker og produkter som viser nye veje og måder at leve og lovgive på – socialt bæredygtigt
§ 4.2 at understøtte sociale bevægelser med tal og analyser
§ 4.3 at bevæge og samle andre, der vil et mere socialt bæredygtigt samfund
§ 4.4 at støtte og fremme FN’s verdensmål og bidrage til en mere social bæredygtig fremtid
§ 4.5 at være partipolitisk uafhængig.

§ 5
Foreningens virke
§ 5.1 Foreningens virksomhed udøves på basis af en række arbejds-, emne- og temagrupper, som består af frivillige med engagement i det socialpolitiske arbejde
§ 5.2 4 arbejdsgrupper: Fundraising, kommunikation og presse, events og arrangementer samt forskning og analyser er permanent
§ 5.3 Emne- og temagrupperne oprettes ad hoc.
§ 5.4 Arbejds- såvel som emne- og temagrupperne vælger en tovholder, der refererer til sekretariatet og er medlem af dialogforum.

§ 6
Medlemskab
§ 6.1 Foreningen er åbent for personer, foreninger, organisationer og virksomheder, som anerkender og støtter foreningens formål, som tilslutter sig foreningens vedtægter og som betaler det årlige kontingent. Foreninger, organisationer og virksomheder kan tegne kollektivt medlemsskab
§ 6.2 Kontingentet fastsættes på det ordinære årsmøde og opkræves til betaling i årets 1. kvartal. Kontingentet kan ikke fastsættes til et mindre beløb end foreslået af bestyrelsen
§ 6.3 Kontingentet for foreninger, organisationer og virksomheder aftales individuelt, som et støttebeløb, men kan aldrig være mindre end kontingentet for personlige medlemmer.

§ 7
Foreningen
§ 7.1 Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned
§ 7.2 Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer begærer det.
§ 7.3 Det ordinære årsmøde indkaldes af formanden ved mail eller med almindelig post og med angivelse af årsmødets dagsorden med mindst 6 ugers varsel.
§ 7.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde bestyrelsens beretning og årsregnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og valg af bestyrelse.
§ 7.5 Adgang til årsmødet har personlige medlemmer og repræsentanter for kollektive medlemmer. Alle medlemmer, herunder organisationer mv. har én stemme på årsmødet.
§ 7.6 Forslag som ønskes drøftet på årsmødet fremsendes til sekretariatet senest 2 uger før mødet.
§ 7.7 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ændringer af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på årsmødet fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 8
Bestyrelsen
§ 8.1 Bestyrelsen består af 9-12 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer vælges på årsmødet. Herudover kan bestyrelsen supplere sig således, at brugerne, de fagprofessionelle og frivillige, uddannelserne og forskningen til enhver tid vil være repræsenteret sammen med formidlings- og it-kompetente medlemmer.
§ 8.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genopstilling og genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at halvdelen er på valgt hvert år.
§ 8.3 Supplerede medlemmer har valgperiode og rettigheder som de valgte bestyrelsesmedlemmer.
§ 8.4 Der tilstræbes ved valg til bestyrelsen en ligelig repræsentation af kvinder og mænd.

§ 9
Ledelse
§ 9.1 Foreningen ledes under ansvar over for årsmødet af bestyrelsen og et sekretariat.
§ 9.2 Bestyrelsen har ansvaret for det faglige og administrative arbejde samt økonomien.
§ 9.3 Bestyrelsen er tænketankens repræsentanter over for omverdenen og skal signalere faglig dygtighed og integritet.
§ 9.4 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og udpeger to bestyrelsesmedlemmer som sammen med formanden udgør forretningsudvalget. Formanden repræsenterer tænketanken udadtil.

§ 10
Sekretariat
§ 10.1 Foreningens virke udøves via et sekretariat med en daglig leder og et antal medarbejdere (lønnede og ulønnet). Sekretariatet betjener bestyrelsen, organiserer, understøtter og samler emne- og temagruppernes arbejde samt formidler resultaterne.
§ 10.2 Bestyrelsen ansætter eller udpeger sekretariatslederen, som har den daglige ledelse af sekretariatet.

§ 11
Dialogforum
§ 11.1 Dialogforum består af foreningens formand og bestyrelse, sekretariatslederen og de valgte tovholdere i arbejds-, emne- og temagrupperne.
§ 11.2 Forummet diskuterer tænketankens aktiviteter og ideer til fremtidigt arbejde på minimum halvårlige møder.

§ 12
Tegning og hæftelse
§ 12.1 SOCIUS hæfter kun med foreningens egen formue og tegnes af formanden i forening med sekretariatslederen. Bestyrelsen kan give fuldmagt og meddele prokura.

§ 13
Økonomi og regnskab
§ 13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 14
Revision
§ 14.1 Foreningens regnskaber revideres af én på årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 15
Vedtægtsændringer og opløsning
§ 15.1 Forslag om ændring af vedtægter kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på årsmødet.
§ 15.2 Beslutning om foreningens opløsning kan finde sted, når to på hinanden følgende årsmøder med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer har besluttet.
§ 15.3 Ved beslutning om foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue til fremme af foreningens formål.

Vedtaget på stiftende møde 24. september 2019